1267

Obchodné podmienky pre maloobchod

Obchodné podmienky platia pre maloodberateľov v kamennej predajni VASPO STONE s.r.o.
a zákazníkov cez internetovú objednávku tzv. KOŠÍK s osobným odberom taktiež v kamennej predajni.


I. Vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi  spoločnosťou VASPO STONE, s.r.o.,Bánovská 1013 , Trenčianska Turná,  IČO: 47595019,  SK2023977670 a spotrebiteľom MALOOBCHOD . Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Trenčín, oddiel Sro,Vložka číslo :29850/R,  ktorá je prevádzkovateľom obchodného systému (ďalej len "prevádzkovateľ a/ alebo predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len "obchod").
2. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Tento zákazník nespĺňa dodavateľské podmienky a pre tovar si musí prísť osobne do našej kamennej predajne v Trenčianskej Turnej viď. KONTAKT .
Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka (v prípade, že neplatí ustanovenie bodu 2). 
3. Spotrebiteľ je každá v obchode zaregistrovaná osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
4. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o spotrebiteľovi, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúcehoElektronická objednávka slúži ako rezervačná objednávka u nás na kamennej predajni , tovar bude rezervovaný 10 dní . viď : KONTAKT
5. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a spotrebiteľa a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. 
6. Tovar – produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom obchodu.
 
II. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky. 
2. Odoslaním elektronickej objednávky spotrebiteľ bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok cez elekt.objednávky " v znení platnom v deň odoslania  objednávky. 
3. Spotrebiteľ prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
4.  Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkam cez elekt.objednávky i" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov .
5. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. 

III. Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy
     /elektronická objednávka/

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú. 
2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. 
3. K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia, tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou.
4. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný umožniť odber  tovaru spotrebiteľovi v požadovanej lehote, pokiaľ sa nedohodnú inak.
 
 
IV. Kúpna cena, platby

1. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje umožniť odber v kamennej predajni spotrebiteľovi tovar za cenu platnú v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.
2. Kúpna cena sa platí spôsobom, ktorý je uvedený  na stránke predávajúceho v  časti Platba a doprava.
3. Akčné ceny a zvýhodnené  ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "zľava". Platnosť  akcie trvá do vypredania zásob alebo po určenú lehotu.
4. V prípade, ak spotrebiteľ zaplatí kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
5. Ceny tovaru sú uvedené s DPH.


V. Dodacie podmienky

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie kamenná predajňa VASPO STONE , s.r.o. Bánovská 1013 , 913 21 Trenčianska Turná v čase otváracích hodín viď. KONTAKT
2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním spotrebiteľovi v kamennej predajni VASPO STONE s.r.o..
3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na spotrebiteľa dodaním tovaru s výhradou vlastníckeho práva – úplným zaplatením  kúpnej ceny.
4. Predávajúci umožní odobrať tovar spotrebiteľovi čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Spotrebiteľ berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať spotrebiteľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí  o tejto veci v čo najkratšom čase spotrebiteľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
5.  Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť  a tieto potvrdiť podpisom na dodacom liste.
6. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo poverenou osobou.
7. Predávajúci dodá spotrebiteľovi najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.
8. Ak  predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar. Kupujúci má možnosť sa dohodnúť na náhradnom plnení.

VI. Práva a povinnosti  predávajúceho a spotrebiteľa

1. Predávajúci je povinný umožniť odobrať  na základe potvrdenej objednávky – kúpnej zmluvy, tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne.
2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny spotrebiteľom.
3. Spotrebiteľ je povinný prevziať  objednaný tovar, zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojim podpisom alebo podpisom poverenej osoby.
4. Spotrebiteľ má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Spotrebiteľ má právo podľa § 12 ods. 1 zák. č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a to do 7 dní od prevzatia tovaru. V uvedenej lehote musí byť písomné podanie o  odstúpení odoslané predávajúcemu a v tejto lehote musí byť odoslaný i tovar v pôvodnom stave. Tovar musí byť neporušený, nepoužitý v pôvodnom obale. V odstúpení od zmluvy spotrebiteľ uvedie číslo objednávky, meno a dátum nákupu, doklad o zaplatení. Odstúpenie od zmluvy sa môže  uskutočniť elektronickou formou komunikácie na email adresu vaspo@vaspo.sk.
2. Tovar je potrebné dodať na adresu predávajúceho . 
3. Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci vráti spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar v lehote 15 dní odo dňa fyzického obdržania a prekontrolovania tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady spotrebiteľa späť.

VIII. Záruka, reklamácie

1. Záručná doba  v súlade so zákonom  č 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, je stanovená na 24 mesiacov, ak nie je spotrebiteľ informovaný o inej záručnej dobe. Plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. V prípade vrátenia poškodeného tovaru má spotrebiteľ právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku. 
3. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný vyplniť reklamačný formulár a vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu. Po úspešnom vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane spotrebiteľ od predávajúceho automatické potvrdenie prijatia reklamácie na email. 
4. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia  reklamácie tovaru ihneď,  v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch do 30 dní. Po určení spôsobu reklamácie musí byť reklamácia vybavená ihneď, v opodstatnených prípadoch  najneskôr do 30 dní. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie spotrebiteľovi v zákonnej lehote a to písomne (e-mailom, poštou). Kópiu reklamačného protokolu odošle predávajúci spotrebiteľovi spolu s tovarom, resp. mu ju odovzdá osobne pri prevzatí reklamovaného tovaru. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená,  predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe.  Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ nárok od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu výrobku za nový.
5. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.
6. Reklamáciu uplatnite na adrese: vaspo@vaspo.sk
7. Reklamácia musí obsahovať: číslo faktúry (resp. kópiu dokladu o nadobudnutí), presný názov tovaru, popis vady, alebo poškodenia zásielky, fotodokumentáciu poškodeného tovaru (ak je to možné).
8. Reklamovaný tovar je potrebné dodať na adresu kamennej predajne .  Súčasťou tovaru  musí byť doklad o zaplatení.

IX. Ochrana osobných údajov
  1.  Prevádzkovateľ elektronického obchodu  sa zaväzuje, že bude od spotrebiteľa vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, pri podnikateľoch IČO, DIČ, obchodné meno .
  2. Podľa zákona 18/2018 Zb. zákonov o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ elektronického obchodu vyhlasuje, že ochrana osobných údajov našej spoločnosti, je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady Európy 2016/679 - GDPR.
  3. Predávajúci sa zaväzuje, že na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti spotrebiteľa i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
  4. Osobné údaje predávajúci neposkytne tretím osobám. Predávajúci získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.
  5. Získané osobné údaje sa budú uchovávať v zmysle §13 ods. 3 písm. a) zákona č. 428/2002 Z. z. kde archívne lehoty vychádzajú zo  zákona č.  108/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s platnou legislatívou SR.
  6. Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa.
X. Orgán dozoru

1. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Inšpektorát  SOI pre Trenčiansky kraj, Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1

XI. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ  si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia  zmeny je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu prevádzkovateľa.
2. Tieto obchodné podmienky sú platné od 01. 05. 2018.
Podstránky obrazok: 

Napíšte nám

all products for color

FOTOSÚŤAŽ 
5 x 100€

fotosutaz
 
Vaše pekné realizácie odmeníme
zaujímavými cenami ...viac
GRAFICKÝ
NÁVRH

grafnavrh
 
Grafický návrh podkladov Vám
vytvoríme úplne ZDARMA ...viac
KATALÓG
katalog
 
Popustite uzdu fantázií
listovaním v našom katalógu ...viac
CASHBACK

 
Využite možnosť vrátenia peňazí
za nápadité realizácie! ...viac

 

AKCIA

Bočný panel

Actions:
https://www.vaspo.sk/akcia-0
Aktuality:
https://vaspo.sk/aktuality
... Prirodzený ako príroda sama ...