1291

PREPRAVNÝ PORIADOK CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY SPOLOČNOSTI VASPO STONE s.r.o.

VASPO STONE s.r.o.                                                                                                                                                                                  
Bánovská 1013, Trenčianska Turná 91321            
IČ DPH: SK2023977670
IČO: 47595019
Zápis v OR OS Trenčín vl.č. 29850/R
Web: www.vaspo.sk    
Email: vaspo@vaspo.sk               
 

PREPRAVNÝ PORIADOK CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY SPOLOČNOSTI VASPO STONE s.r.o.

 
OBSAH:
 
1. Úvodné ustanovenia
2. Rozsah nákladnej cestnej dopravy
3. Vymedzenie podmienok na uzavretie zmluvy o preprave nákladu
4. Postavenie objednávateľa dopravy v nákladnej cestnej doprave
5. Vymedzenie prednostne prepravovaných vecí dopravcom
6. Vymedzenie vecí vylúčených z prepravy dopravcom
7. Úprava vzťahu zamestnancov objednávateľa prepravy a členov osádky nákladného auta dopravcu.
8. Podmienky zmeny zmluvy a odstúpenia od zmluvy v nákladnej cestnej doprave
9. Pravidlá balenia, označovania a nakladania s tovarom
10. Veci týkajúce sa prepravných listín potrebných v nákladnej cestnej doprave
11. Postup osádky nákladného auta v prípade nehody, požiaru , poškodenia nákladu alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy
12. Záverečné ustanovenia.
 

I. Úvodné ustanovenia

 
1. Spoločnosť VASPO STONE s.r.o. (ďalej iba dopravca) podnikajúci v cestnej doprave vydáva podľa § 5 zákona č.168/4996 Zb. a vyhlášky MDPT SR č.363/1996 Zb. tento prepravný poriadok pre nákladnú cestnú dopravu.
2. Prepravný poriadok obsahuje ustanovenia predpisov o cestnej doprave vzťahujúce sa na nákladnú cestnú dopravu , ustanovenia Občianskeho zákonníka týkajúce sa zmluvy o preprave nákladu a ustanovenia Obchodného zákonníka týkajúce sa obchodných záväzkových vzťahov a zmluvy o preprave vecí .
3. Tento prepravný poriadok obsahuje všetky podmienky dopravcu potrebné na uzatvorenie zmluvy o preprave nákladu a jej obsah v zmysle § 610 a nasl. Obchodného zákonníka SR.
4. Dopravca vykonáva cestnú nákladnú dopravu podľa tohto prepravného poriadku a podľa medzinárodne platných dohôd, dohovorov a ich dodatkov a úprav týkajúcich sa dopravy, konkrétne :
 
  • Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave CMR, jeho dodatky
  • Európska dohoda pre prácu osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave AETR
  • Európska dohoda o medzinárodnej cestnej doprave nebezpečných vecí ADR
  • Dohovor o medzinárodných prepravách skazených potravín a o špecializovaných prostriedkoch ATP z r. 1970
 

II. Rozsah nákladnej cestnej dopravy

 
1. Nákladná cestná doprava je preprava vecí a zásielok, ktorú dopravca vykonáva na základe zmluvy o preprave vecí (tovaru), objednávky na prepravu, prípadne inej zmluvy, podľa prepravného poriadku a tarify .
2. Pod pojmom vozidlá, sa myslia motorové vozidlá, návesové súpravy, prívesy, návesy a cisterny na vlastnom podvozku.
3. Medzinárodná cestná nákladná doprava je preprava zásielok, pri ktorej miesto prevzatia zásielky a predpokladané miesto jej dodania, ležia v dvoch rôznych štátoch . Vnútroštátna cestná nákladná doprava je preprava zásielok, pri ktorej miesto prevzatia zásielky a predpokladané miesto jej dodania, leží v tom istom štáte a zároveň v štáte sídla spoločnosti, ktorá vozidlo vlastní.
4. Dopravca podľa charakteru prepráv prepravuje:
  • vozové zásielky - kusové zásielky - prikládky.
5. Za vozovú zásielku sa pre účely tohto prepravného poriadku považuje náklad a sprievodné doklady k nákladu prepravovaného jednému odberateľovi ( jednému prijímateľovi) jednou jazdou bez ohľadu na váhu, druh nákladu a počtu miest nakládky a vykládky nákladu.
6. Za prikládku sa považuje zásielka prepravovaná spoločne s inými zásielkami, pre druhého alebo ďalšieho prijímateľa. Dopravca má právo prikládky ďalších nákladov pre druhých a ďalších prepravcov, pokiaľ mu to dovoľuje ložný priestor a užitočná hmotnosť vozidla. Dopravca má právo rozhodovať o počte, objeme a hmotnosti prikládok. Toto právo nemožno dopravcovi odobrať.
7. Zásielky, ktoré nie sú vozovými zásielkami alebo prikládkami, sa považujú za kusové.
 

III. Vymedzenie podmienok na uzavretie zmluvy o preprave nákladu

 
1. Zmluvou o preprave vecí sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví zásielku z určitého miesta do určitého iného miesta a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu.
2. K uzavretiu zmluvy o preprave dochádza okamihom potvrdenia objednávky prepravcu dopravcom. Objednávka je záväzná pre prepravcu, aj keď je dohodnutá telefonicky a potvrdená dopravcom telefonicky. V prípade zrušenia objednávky zo strany prepravcu, dopravca má nárok na náhradu vzniknutej škody a ušlého zisku, minimálne však vzniká nárok na storno poplatok. Storno poplatok sa určuje: v sume 250€, ak bola preprava stornovaná 1 pracovný deň (24 hodín) pred plánovaným pristavením vozidla na nakládku; v sume 200 €, ak bola objednávka stornovaná v deň nakládky; v sume 250 €, pokiaľ je objednávka stornovaná až po pristavení vozidla na nakládku. Storno poplatok sa účtuje maximálne v cene dohodnutého prepravného.
3. Objednávku prepravy možno urobiť písomne (faxom, e-mailom) ústne (osobne, telefonicky). Pri ústnej a telefonickej objednávke je objednávateľ povinný bez vyzvania dopravcu potvrdiť objednávku aj písomne. Pri sporoch platia záznamy dopravcu, pokiaľ objednávateľ nedokáže opak.
4. Objednávka prepravy musí obsahovať všetky údaje potrebné na jej vykonanie a na vyúčtovanie prepravného, najmä:
 
a) identifikačné údaje objednávateľa (meno, adresa, kontaktné údaje) b. úplný názov a adresa odosielateľa, meno zodpovednej osoby a kontakt na ňu c. úplný názov a adresa príjemcu, meno zodpovednej osoby a kontakt na ňu d. druh zásielky, jej obsah, balenie, príp. osobitné podmienky pre jej ložné manipulovanie
b)  zaistenie, charakter veci (nebezpečná, prepravná teplota pri ATP)
e) počet kusov zásielky, celková hmotnosť, rozmery
f) miesto a čas nakládky
g) miesto a čas preclenia, vyclenia
h) vyžadované trasovanie prepravy, príp. určenie hraničných priechodov
i) dodacia lehota, miesto a čas vykládky
j) prepravné - dohodnutá cena za prepravu
k) splatnosť faktúry. Ak nie je v objednávke určená, splatnosť určí dopravca spravidla 30 dní odo dňa vystavenia faktúry.
 
5. Dopravca písomne potvrdí prijatie objednávky na žiadosť objednávateľa . Okamihom potvrdenia sa považuje za platne uzatvorenú prepravnú zmluvu. Za potvrdenie objednávky sa považuje aj pristavenie vozidla na nakládku v zmysle objednávky.
6. Pokiaľ ku odovzdaniu zásielky v zmysle tejto objednávky nedôjde pre prekážky na strane príjemcu, ktorého v objednávke označil objednávateľ prepravy, zodpovedá dopravcovi za škodu stojné, skladovanie tovaru a pod.) objednávateľ prepravy.
7. Práva za škody na prepravovanej zásielke patria podľa čl.13. Dohovoru CMR iba príjemcovi tovaru.
8. Dopravca je povinný prepravu zásielky vykonať do miesta určenia s odbornou starostlivosťou v dohodnutej lehote, inak bez zbytočného odkladu. Pri pochybnostiach začína lehota plynúť dňom nasledujúcim po prevzatí zásielky .
9. Ak je príjemcovi známa (avizovaná) zásielka, dopravca je povinný mu doručiť zásielku, alebo ak má podľa zmluvy príjemca v mieste určenia zásielku vyzdvihnúť, oznámiť mu ukončenie prepravy a vyzvať ho k vyzdvihnutiu zásielky.
10. Dopravca môže splniť svoj záväzok pomocou ďalšieho dopravcu a zodpovedá pritom, akoby prepravu uskutočňoval sám.
11. V prípade, ak dopravca nie je spôsobilý uskutočniť celú prepravu a vykoná iba jej časť, má právo na pomernú časť ceny.
12. Objednávku je možné urobiť na jednu prepravu, určitý počet prepráv alebo určité časové obdobie.
13. V zmysle Dohovoru CMR je dokladom o uzavretí prepravnej zmluvy nákladný list CMR. Ak nákladný list chýba, ak má nedostatky, alebo ak sa stratil, nie je tým existencia alebo platnosť prepravnej zmluvy dotknutá, a vzťahujú sa na ňu aj ďalšie ustanovenia tohto dohovoru.
14. Nákladný list sa vystavuje v troch pôvodných vyhotoveniach podpísaných aspoň dopravcom. Ak treba zásielku naložiť na niekoľko vozidiel, alebo ak ide o rôzne druhy alebo samostatné zásielky, má dopravca právo žiadať, o vystavenie takého počtu nákladných listov, koľko vozidiel má použiť, alebo koľko druhov alebo samostatných častí sa má nakladať.
15. Dopravca zodpovedá za škodu v rozsahu a spôsobom podľa Dohovoru CMR.
16. Faktúru za vykonanú prepravu zašle dopravca objednávateľovi prepravy do 14 dní od ukončenia prepravy s potvrdeným originálom CMR.
17. Všetky spory, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane otázky jej platnosti a zániku, budú strany riešiť predovšetkým rokovaním a dohodou. Zmluva medzi objednávateľom a dopravcom v medzinárodnej doprave sa riadi slovenským právom.
 

IV. Postavenie objednávateľa prepravy

 
1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť a skontrolovať pred začatím prepravy všetky potrebné úkony u odosielateľa zásielky, a to najmä :
 
a) kompletnosť a úplnosť zápisov v nákladnom liste,
b) či sa nejedná o veci vylúčené z prepravy ,
c) správne a bezpečné balenie zásielky a jej označenie ,
d) možnosť preskúmania zásielky pred nakládkou dopravcom ,
e) podmienky na zistenie hmotnosti zásielky,
f) zásielka nesmie byť ťažšia ako deklarovaná hmotnosť v nákladnom liste,
g) hmotnosť zásielky musí byť uvedená v nákladnom liste,
h) dodržanie času odberu zásielky ,
i) podmienky na nakladanie zásielky na vozidlo.
 
2. Odosielateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť prepravných sprievodných dokladov a osobitných listín, za ich včasné odovzdanie dopravcovi (najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu) a za škody spôsobené dopravcovi nesplnením týchto povinností.
3. Pri nebezpečenstve zámeny jednotlivých kusov zásielky je odosielateľ povinný tieto riadne označiť. Pri zásielkach nebezpečných vecí je povinný tieto označiť podľa osobitných predpisov, podľa dohody ADR.
4. Pokiaľ povaha zásielky vyžaduje, aby sa počas nakládky, prepravy a vykládky s ňou zaobchádzalo určitým spôsobom, odosielateľ je povinný označiť každý kus manipulačnou značkou pre označovanie prepravných obalov podľa STN.
5. Kusovú zásielku je odosielateľ povinný označiť názvom a adresou prijímateľa.
6. Odosielateľ je oprávnený požadovať od dopravcu písomné potvrdenie prevzatia zásielky. Dopravca však potvrdzuje prevzatie zásielky len v miere objektívne merateľnej pri nakládke, podľa stavu balenia zásielky.
7. Odosielateľ zodpovedá dopravcovi za škody spôsobené osobám na prevádzkových prostriedkoch alebo na iných zásielkach chybami obalu zásielky, ako aj za všetky výdavky vzniknuté z tohto dôvodu, s výnimkou ak chyba bola zjavná alebo dopravcovi známa v čase prevzatia zásielky a dopravca nemal k tomu výhrady.
8. Odosielateľ je povinný pripojiť k nákladnému listu alebo dať dopravcovi k dispozícií doklady potrebné na colné a na ďalšie úradné konanie vykonávané pred vydaním zásielky a poskytnúť mu všetky informácie, o ktoré požiada.
9. Dopravca nie je povinný skúmať, či sú doklady a informácie správne a dostačujúce. Odosielateľ zodpovedá dopravcovi za všetky škody vzniknuté z dôvodu nedodania dokladov alebo potrebných informácií alebo ak doklady a informácie sú neúplné alebo nesprávne.
10. Odosielateľ je oprávnený disponovať zásielkou, najmä môže požadovať od dopravcu zastavenie prepravy, zmenu miesta dodania alebo vydania zásielky inému príjemcovi, ako bol uvedený v nákladnom liste. Toto práva zaniká, len čo sa druhá kópia nákladného listu odovzdá príjemcovi, alebo len čo si príjemca uplatní právo na vydanie zásielky.
11. Ak po dojednaní prepravnej zmluvy sa zruší potreba prepravy objednávateľ je povinný oznámiť to bez meškania dopravcovi .
12. Dopravcovi pri neuskutočnenej preprave z dôvodu na strane odosielateľa patrí náhrada rovnajúca sa podielu dohodnutej ceny za neuskutočnenú prepravu ku počtu dní do dňa, kedy sa mala preprava uskutočniť.
13. Ak bola objednávka prijatá (prepravná zmluva uzatvorená), má dopravca povinnosť pristaviť vhodné vozidlo a ak tak bolo v objednávke uvedené v dohodnutom termíne (paragr.611 ods.3 Obch.zák.). Neuvedenie termínu prepravy v objednávke nie je prekážkou pre uzatvorenie zmluvy (§ 610 Obch.zák.). Ak sa vyskytnú prekážky, pre ktoré dopravca nemôže pristaviť vozidlo v dohodnutom termíne, musí o tom neodkladne upovedomiť odosielateľa a prípadne dojednať iný termín pristavenia vozidla. Odosielateľ môže v tomto prípade od zmluvy odstúpiť.
14. Od zmluvy môže objednávateľ odstúpiť ak sa vozidlo dopravcu, bez predchádzajúcej dohody nepristavilo do 36 hodín pracovných dní od dojednaného času nakládky.
15. Dopravca je zodpovedný za to, aby vozidlo bolo naložené len v rámci celkovej povolenej hmotnosti vozidla. Pri celovozovej preprave je za prípadné preťaženie zodpovedný odosielateľ. Ak sa zistí preťaženie vozidla, ktoré je zavinené nesprávnymi údajmi o hmotnosti zásielky alebo inými dôvodmi zo strany odosielateľa zásielky, tento znáša všetky škody a náklady, ktoré dopravcovi vzniknú z dôvodu preťaženia vozidla. Ak sa zistí preťaženie vozidla zavinené odosielateľom zásielky v mieste odoslania, tak musí odosielateľ zásielky vykonať vyloženie nadváhy. Ak sa nevyhovie požiadavke dopravcu na vyloženie nadváhy, alebo sa zistí preťaženie vozidla z dôvodov na strane odosielateľa zásielky až počas prepravy, tak sa vykoná vyloženie nadváhy na účet a nebezpečie odosielateľa zásielky, alebo všetky náklady spojené s prepravou preťaženého vozidla znáša odosielateľ..O vyložení nadváhy, ktoré vykonal dopravca, je potrebné odosielateľa zásielky v každom prípade informovať a zaznamenať to do prepravného listu.
16. Termín dodania zásielky je obvykle dohodnutý v prepravnej zmluve. V prípade, že tento termín nie je dohodnutý dopravca vykoná prepravu v obvyklom čase. Termín dodania sa považuje za dodržaný, keď je zásielka pred jeho uplynutím dodaná prijímateľovi zásielky alebo mu bola zásielka v mieste určenia poskytnutá na prevzatie.
17. V prípade omeškania termínu dodania zásielky dopravca nezodpovedá za toto omeškanie a nie je povinný nahradiť škodu spôsobenú omeškaním, ak omeškanie bolo spôsobené objektívnymi príčinami a to:

a) zastavením prepravy, ktoré je zapríčinené opatreniami colných alebo iných orgánov štátnej
správy
b) zdržaním prepravy vyvolaným dodatočnými pokynmi odosielateľa zásielky c) časom potrebným na vyloženie nadváhy
d) úradne nariadeným zastavením cestnej premávky, ktoré dočasne znemožňujú začatie, alebo
pokračovanie prepravy
e) zdržaním, ktoré vzniklo počas prepravy bez zavinenia dopravcu tým, že na zásielke a museli byť vykonané opravy, alebo naložená zásielka musela byť preložená alebo správne uložená
f) dopravná nehoda.
 

V. Vymedzenie prednostne prepravovaného nákladu

 
1. Dopravca vzhľadom na štruktúru technickej základne – vozového parku prednostne prepravuje tieto zásielky: - tovar uložený paletách
  • tovar nakladaný na vozidlá zboku a zozadu
2. Dopravca uprednostňuje pri zabezpečení prepravných potrieb prepravcov na základe osobitných zmlúv. Dopravca môže uprednostniť hlavne potreby svojich dlhodobých a najväčších objednávateľov
3. Dopravca v osobitných prípadoch verejného záujmu môže zmluvne uprednostniť a stanoviť okruh prepravcov s prednosťou na prepravu .
 

VI. Vymedzenie vecí vylúčených z dopravy

 
1. Dopravca má právo vylúčiť z prepravy veci , ktoré podľa osobitných predpisov vyžadujú zvláštne a osobitné zabezpečenie ich prepravy a za okamžitých podmienok a stavu technickej základne, vozového parku a personálu dopravca tieto osobitné podmienky nemôže zabezpečiť.
2. Z dôvodu technickej základne a špecializácie dopravcu sú z prepravy vylúčené veci:
 
  • nebezpečné látky, pokiaľ na ich prepravu nie je dopravca vybavený, - potraviny, ktoré vyžadujú špeciálne podmienky pri preprave – chladenie, mrazenie a pod., - potraviny , ktoré podliehajú rýchlej skaze . - tovar, ktorý vyžaduje prepravu v cisternových automobiloch, - drevo – guľatina, nebezpečné odpady, živé zvieratá, nadrozmerné prepravy.
 

VII. Úprava vzťahu zamestnancov objednávateľa a členov osádky vozidla dopravcu
 

1. Vo veciach prepravy zásielok v nákladnej cestnej doprave, dopravca jedná priamo, alebo prostredníctvom svojich zástupcov, pracovníkov a iných osôb v rozsahu ich splnomocnenia .
2. Pri plnení prepravných úloh zastupuje dopravcu u odosielateľa, prijímateľa, pri styku s ich zamestnancami, vodič vozidla povereného vykonávaním objednanej prepravy, ktorý je zároveň v pracovnom vzťahu s dopravcom.
3. Vodič je oprávnený v rozsahu jeho pracovných úloh:
 
a) dávať pokyny zamestnancom odosielateľa z hľadiska spôsobu zaistenia a uloženia zásielky na vozidlo a z dôvodu bezpečnej prepravy ,
b) vykonať prehliadku zásielky, jej obalu, označenia a stavu zabezpečenia ,
c) žiadať váženie zásielky s vydaním vážneho lístka ,
d) vyjadriť sa za dopravcu do nákladného listu k stavu, počtu, obalu a zaistenia zásielky ,
e) podpísať prevzatie a prijatie zásielky na prepravu do nákladného listu v mene dopravcu ,
f) vyjadriť sa ku škode na zásielke u odosielateľa a prijímateľa ,
g)  zastupovať dopravcu pri styku s colnými orgánmi ,
h) zastupovať dopravcu pri styku s orgánmi veterinárnej správy ,
i) jednať s policajnými orgánmi ,
j)  vylúčiť zásielky z prepravy, pokiaľ táto nevyhovuje podmienkam bezpečnej a spoľahlivej
prepravy.
 
4. Zamestnanci a zástupcovia objednávateľa, odosielateľa a príjemcu tovaru sú povinní :
 
a) naložiť, vyložiť zásielku riadne a včas. Včas pokiaľ nie je dohodnuté inak, znamená, že vozidlo bude naložené, vyložené do 2 hodín od pripravenosti dopravcu pristaviť vozidlo k nakládke, vykládke, Za každú začatú hodinu omeškania je dopravca oprávnený účtovať objednávateľovi prepravy poplatok 25 EUR bez DPH za hod. Následne zodpovedá objednávateľ prepravy za výšku škody spôsobenú dopravcovi neskorým naložením alebo vyložením zásielky.
b) podpísať a potvrdiť prevzatie a neporušenosť zásielky,
c) pravdivo a presne popísať rozsah a vznik škodovej udalosti , podpísať vodičovi zápis
o škodovej udalosti,
d) preukázať osobnú totožnosť a totožnosť príjemcu tovaru bez vyzvania,
e) byť nápomocní pri pohybe vozidla v mieste nakládky a vykládky, vydať vodičovi presné pokyny ,
f) byť nápomocní vodičovi pri mimoriadnych udalostiach ,
g) zabezpečiť správnosť a úplnosť prepravných listín a osobitných dokladov.
 

VIII. Podmienky zmeny zmluvy a odstúpenia od zmluvy

 
1. Kým sa zásielka nevydala príjemcovi, môže odosielateľ navrhnúť zmenu prepravnej zmluvy, najmä vrátenie zásielky odosielateľovi, jej vydanie inému prijímateľovi, alebo tomu istému prijímateľovi na iné miesto vykládky.
2. Prijímateľ zásielky môže navrhnúť, aby sa mu vydala zásielka na inom mieste vykládky .
3. Pri návrhu zmeny prepravnej zmluvy sa postupuje obdobne ako pri uzatvorení zmluvy o preprave.
4. Pokiaľ to prevádzkové pomery dopravcu dovoľujú, môže dopravca návrhu zmeny prepravnej zmluvy vyhovieť.
5. Odstúpenie od prepravnej zmluvy môže navrhnúť každá zmluvná strana z nasledovných dôvodov:
 
a) prepravy neboli dopravcom vykonané v objednanom rozsahu z dôvodu pochybenia dopravcu,
b) došlo k hrubému porušeniu zmluvy ,
c) došlo k zmareniu účelu zmluvy ,
d) došlo k dodatočnej nemožnosti plnenia zmluvy.
 
6. Hrubým porušením zmluvy o preprave je:

a) opakované nesplnenie uvedenia kompletných a správnych údajov o zásielke,
b) opakovaná včas a riadne neohlásená zmena miesta nakládky, vykládky ,
c) nedodržanie dodacej lehoty dopravcom bez zavinenia tretích osôb,
d) neuhradenie prepravného v lehote splatnosti ,
e) opakované nezabezpečenie úplnosti a správnosti prepravných listín a osobitných sprievodných dokladov
f) nedodržanie času nakládky a vykládky vozidla odosielateľom a prijímateľom zásielky
g) neuhradenie prestojov dopravcov.
 

IX. Pravidlá balenia, označovania a nakladania s tovarom

 
1. Základné povinnosti odosielateľa z hľadiska balenia a označovania tovaru stanovuje časť IV. prepravného poriadku.
2. Odosielateľ je povinný tovar určený na prepravu riadne a starostlivo zabaliť, tak aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu, alebo poškodeniu či zničeniu vozidla dopravcu .
3. Tovar musí byť zaistený tak, aby sa pri normálnej cestnej preprave neuvoľňoval, nevysýpal a nepoškodzoval akosť tovaru a vozidlo.
4. Odosielateľ musí paletizovať tovar zaistený rohovými prvkami s opáskovaním. Ak nie je možné paletizovaný tovar stohovať na ložnej ploche vozidla, odosielateľ musí o tom bezodkladne uvedomiť dopravcu .
5. Odosielateľ zodpovedá za riadne označenie tovaru z hľadiska jeho povahy, manipulácie, ťažiska, úchopných prvkov, správnej ložnej a prepravnej polohy, krehkosti a rizikovosti tovaru, ochrany pred poveternostnými vplyvmi. Označenie musí spĺňať požiadavky STN.
6. Ak dôjde k poškodeniu tovaru počas prepravy, bude privolaný zástupca poisťovne, u ktorej má dopravca uzavreté poistenie zodpovednosti a spíše sa zápisnica o škodovej udalosti . Zápisnicu podpíše prijímateľ zásielky a za dopravcu vodič, ktorý zásielku prepravoval.
7. Pri poškodení alebo zničení tovaru má odosielateľ právo podať reklamáciu u dopravcu.
8. Reklamácia u dopravcu sa musí uplatniť písomne riadne a včas, najneskôr do 10 dní od vzniku škodovej udalosti, inak právo reklamácie zaniká .
9. Reklamácia sa musí podať písomne. Oprávnený musí presne vymedziť svoje požiadavky a zdôvodniť ich opodstatnenosť. Musí pripojiť doklady, ktorými preukáže nároky na náhradu škody a požadovanú výšku náhrady. Tovar, ktorý je reklamovaný, musí príjemca tovaru zvlášť uskladniť do doby uzavretia dohody o reklamácii a jej vyriešení resp. do ukončenia likvidácie škodovej udalosti. Dopravca má nárok si späť prevziať tovar, za ktorý v reklamačnom konaní zaplatil náhradu škody.
10. Pri poškodení zásielky uhrádza dopravca sumu, o ktorú sa jej hodnota znížila. Náhrada škody nesmie však presahovať:

a) ak je poškodením znehodnotená celá zásielka, sumu, ktorá by sa vyplatila pri jej úplnej strate
b) ak je poškodením znehodnotená len časť zásielky, sumu, ktorá by sa vyplatila pri strate znehodnotenej časti zásielky.
 

X. Veci týkajúce sa prepravných listín

 
1. Za správnosť a úplnosť prepravných sprievodných listín a osobitných dokladov a včasné odovzdanie dopravcovi zodpovedá odosielateľ, ktorý je povinný odovzdať ich dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu.
2. Za manipuláciu s prepravnými listinami počas prepravy je zodpovedný vodič.
3. Prepravné sprievodné listiny sú :
 
  • nákladný list ( CMR ) - faktúra s uvedenou hodnotou (cenou) zásielky, špecifikácia zásielky, dodací list - doklad o prevážení zásielky ( vážny lístok ) - doklad o pôvode tovaru (EUR 1) - doklad o preclení a vyclení tovaru ( JCD, JCDd), colná sprievodka - doklad o zabezpečení colného dlhu v štáte prijímateľa - tranzitný doklad T1-T5 - veterinárny dovozný , tranzitný a vývozný doklad - fytopatologický dovozný, tranzitný a vývozný doklad pri preprave tovaru rastlinného pôvodu - bezpečnostné pokyny pri preprave nebezpečných vecí , nadrozmerného nákladu , rýchlo sa kaziacich potravín.
 

XI. Postup osádky nákladného auta v prípade dopravnej nehody, požiaru, poškodenia nákladu alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy

 
1. Mimoriadnymi udalosťami počas prepravy zásielok sú :
  • dopravné nehody vozidla , - požiar vozidla, - poškodenie alebo zničenie zásielky , - odcudzenie vozidla so zásielkou .
 
2. Členovia osádky vozidla sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru vozidla a zásielky, úrazu alebo náhleho ochorenia členov osádky, alebo pri mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie osádky, nebezpečenstvo poškodenia alebo zničenia zásielky, alebo jej odcudzenia, povinní :
 
a) poskytnúť podľa svojich schopností a možností potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať
odbornú zdravotnícku pomoc a urobiť opatrenia na záchranu osôb
b) urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky, vozidla a zásielky
c) urobiť potrebné opatrenie na záchranu majetku dopravcu a prepravcu, privolať hasičský a záchranný zbor. Pri škode na tovare podliehajúcemu spotrebnej dani a iným clám, privolať aj colnú službu.
d) zabezpečiť spísanie zápisnice s osobou, ktorá nehodu zapríčinila
e) bez meškania oznámiť mimoriadnu udalosť dopravcovi, polícií , ak v súvislosti s mimoriadnou
udalosťou bol spáchaný trestný čin alebo priestupok
f) pri poškodení, zničení nebezpečného tovaru rešpektovať bezpečnostné pokyny, ktoré sú súčasťou sprievodných listín
 
3. Dopravca bezodkladne zabezpečí náhradné vozidlo a účasť havarijného komisára na mieste nehody .
4. Dopravca informuje o mimoriadnej udalosti bez meškania prepravcu .
5. Dopravca je zodpovedný za všetky priame škody, ktoré vzniknú na prepravovanej zásielke a za straty v dôsledku prevádzkových nehôd ako aj za škody, ktoré vzniknú celkovou alebo čiastočnou stratou alebo poškodením zásielky v čase od prijatia zásielky na prepravu až po jeho dodanie podľa dohovoru CMR. Dopravca nezodpovedá za stratu zásielky, ktorá je spôsobená cudzími osobami, napr. lúpežou, krádežou.
 
 

XII. Záverečné ustanovenia

 
1. Tento prepravný poriadok je voči objednávateľom, odosielateľom a príjemcom dopravy odo dňa jeho zverejnenia a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave vecí .
2. Tento prepravný poriadok nadobúda účinnosť dňom 16. Septembra 2019. Všetky zmeny a dodatky prepravného poriadku nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia konateľmi spoločnosti.
3. Dopravca je povinný platný prepravný poriadok sprístupniť vo svojich obchodných priestoroch prepravcom a tiež na svojej internetovej stránke www.vaspo.sk.
 
V Trenčianskej Turnej, 16.9.2019
 
František Ježík
Božena Daňová
Andrea Krajčírová
Katarína Daňová

 
Konatelia spoločnosti  VASPO STONE s.r.o.
Podstránky obrazok: 

Napíšte nám

all products for color

FOTOSÚŤAŽ 
5 x 100€

fotosutaz

 
Vaše pekné realizácie odmeníme
zaujímavými cenami ...viac
GRAFICKÝ
NÁVRH

grafnavrh
 
Grafický návrh podkladov Vám
vytvoríme úplne ZDARMA ...viac
KATALÓG
katalog
 
Popustite uzdu fantázií
listovaním v našom katalógu ...viac
KNIHA NÁVŠTEV
katalog
 
Ohodnoťte naše obklady
a opíšte Vašu spokojnosť....viac

 

AKCIA

... Prirodzený ako príroda sama ...