1278

Súťažné podmienky

1. Usporiadateľ súťaže 
Usporiadateľom súťaže je spoločnosť VASPO STONE, s.r.o., so sídlom Bánovská 1013, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 47 595 019, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 29850/R (ďalej len „Usporiadateľ“). 


2. Trvanie súťaže 
Súťaž „Posielajte nám svoje fotografie s obkladom VASPO a až 5 z Vás od nás VYHRAJÚ 100€!“ je časovo limitovaná a prebieha v dňoch od 22.02.2019 do 09.12.2019 vrátane. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže. 

3. Podmienky účasti v súťaži
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktorá súhlasí s podmienkami. Súťažná fotografia musí esteticky zobrazovať obklad VASPO v dokončenej realizácii. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Po zaslaní fotografie, dáva účastník súhlas s uverejnením fotografie na webových stránkach na sociálnych sieťach spoločnosti VASPO STONE s.r.o., poprípade s použitím na reklamné účely. 

4. Ceny 
Usporiadateľ súťaže odovzdá výhercovi nasledujúcu Cenu/Ceny:
  • 5x finančná čiastka 100€ (Ďalej len Cena)
Cenu/Ceny budú vyžrebované naraz zo všetkých súťažiacich po ukončení súťaže.

5. Žrebovanie, vyhlásenie výhercov a informovanie výhercov a prevzatie výhry 
  • Žrebovanie súťaže sa uskutoční dňa 10.12.2019 a bude prebiehať pod dohľadom 2 osôb určených Usporiadateľom. 
  • Žrebovanie je uskutočnené softwarom, ktorý je na to určený, to znamená náhodne vyberá Výhercu z databázy všetkých Súťažiacich.
  • Výherca bude o výhre informovaný písomne do správy na Facebook profilovej stránke alebo e-mailom.
  • Výhercovia budú zverejnený aj prostredníctvom sociálnej siete Facebook na Facebookovej stránke a webovej stránke Usporiadateľa v rozsahu krstné meno výhercu.
  • Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané Ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru Cien. 
  • Výhercovi bude Cena odovzdaná spôsobom, ktorý si dohodne Usporiadateľ s Výhercom po jeho kontaktovaní prostredníctvom správy na Facebooku alebo e-mailom. V prípade, že bude výhra zaslaná poštou, usporiadateľ nezodpovedá za straty alebo poškodenie spôsobené Slovenskou poštou.
  • Ak výherca do troch dní od prvého kontaktovania neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava náhradník.
  • Náhradník je vyžrebovaný ihneď po tom, čo Usporiadateľ zistil, že výherca neprejavil súhlas s nadobudnutím výhry, vzdal sa výhry, odoprel súhlas, resp. nesplnil inú podmienku podľa týchto pravidiel, a to obdobným spôsobom ako pri prvom žrebovaní Víťaza.
  • Ak nastane rovnaká situácia aj pri prvom náhradníkovi, výhru získava náhradník vyžrebovaný v druhom poradí a postupne až náhradník v dvadsiatom piatom poradí. 

6. Osobné údaje 
Účasťou v súťaži dáva každý súťažiaci súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, ktoré súťažiaci poskytol za účelom realizácie súťaže, jeho účasti v súťaži.
Spracovanie údajov sa riadi Zásadami spracovania a ochrany osobných údajov, ktoré boli sprístupnené taktiež na webstránke https://vaspo.sk/.

7. Záverečné ustanovenia 
Ustanovenia týchto podmienok súťaže sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na internetovej stránke https://vaspo.sk/.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ zverejní na internetovej stránke https://www.facebook.com/VASPOSTONE/. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacimi v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.
Súťažiaci berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou.
Zapojením sa do súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas riadiť sa týmito podmienkami súťaže.
 
Podstránky obrazok: 

Napíšte nám

all products for color

FOTOSÚŤAŽ 
5 x 100€

fotosutaz
 
Vaše pekné realizácie odmeníme
zaujímavými cenami ...viac
GRAFICKÝ
NÁVRH

grafnavrh
 
Grafický návrh podkladov Vám
vytvoríme úplne ZDARMA ...viac
KATALÓG
katalog
 
Popustite uzdu fantázií
listovaním v našom katalógu ...viac
KNIHA NÁVŠTEV
katalog
 
Ohodnoťte naše obklady
a opíšte Vašu spokojnosť....viac

 

AKCIA

... Prirodzený ako príroda sama ...